San Jose Cafasso, sacerdote

San Jose Cafasso, sacerdote